Popis správního území obce Stříbrnice

OÚ Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09 Boršice (Stříbrnice u Uherského Hradiště)

Telefon: 572 501 191; mail: obec@stribrnice.cz ; web: www.stribrnice.cz 

Geografické souřadnice

Obec Stříbrnice:                                      49°3'24" S.š,  17°18'27" V.d.

Nadmořská výška:                                  240 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha území katastru obce je 608 ha.

Počet obyvatel obce je 433, z toho:

  • děti do 14 - ti let                   59
  • ekonomicky aktivní             286
  • ekonomicky neaktivní         088

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - Obec Stříbrnice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Stříbrnice. Vodovod je v majetku obce, provozovaný SVK, a. s. Uh. Hradiště. V obci je kanalizace, ale nemá vlastní ČOV.
  • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem z předávací stanice Hodonín - TRANSGAS, s.p., RWE Česká republika a.s. - územím obce Stříbrnice prochází severně vedení VTL plynovodu, a to z k. ú. Boršice jihovýchodním směrem na k. ú. Stříbrnice. Zásobování obyvatelstva, výroby a občanské vybavenosti zemním plynem se řeží z centrální části obce v návaznosti na stávající rozvody středotlakého (STL) plynovodu, plochy bydlení a rekreace v rozptýlené (pasekářské) zástavbě nejsou a zatím nebudou plynofikovány.
  • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, el. energie je dodávána vedením VVN 110 kV přichází z k. ú. Boršice, prochází severní částí řešeného území ve směru severozápad – jihovýchod a pokračuje dál na k. ú. Stříbrnice.

Stříbrnice - regionální informační servis