POVODŇOVÝ PLÁN obce STŘÍBRNICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Stříbrnice ID dPP:11517 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Stříbrnice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Stříbrnice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na st.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Medlovický potok

HP C17 ST

Medlovický potok - 2,520 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PMO24525/2017-419/Ju
ze dne 25.5.2017

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/002240/2017
ze dne 28.4.2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Č. j.: MUUH-SŽP/44921/2017/PešM ze dne 23.06.2017
Osoba zodpovědná za GDPR:
Jarmila Sládková, tel: 774 950 005, mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část leden 2024
organizační část duben 2021
grafická část leden 2024
přílohy leden 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze leden 2024
offline verze leden 2020
digitalizovaná verze leden 2024
databáze POVIS leden 2022

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i