Stanovená záplavová území

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Stříbrnice je to Krajský úřad Zlínského kraje.

Stanovená ZÚ Medlovický potok - správcem vodního toku nejsou stanovena záplavová území.

Jeho recipient - Dlouhá řeka - však má na některých úsecích záplavová území stanovena:

Dlouhá řeka - stanovená záplavová území

Za inundační - volně k rozlivům určené - lze považovat celé nezastavěné území toku Dlouhé řeky údolím Dlouhé řeky v Chřibech nad VN Sovín. Dále pak území za obcí Stříbrnice v lužním lese až po pravý vtok do řeky Moravy nad Uherským Ostrohem.

Stanovená záplavová území - Dlouhá řeka – ok. Zlín

Dlouhá řeka č.j.:

KUZL 2637/2003 ŽPZE-DZ

datum rozhodnutí:

25.08.03

vodoprávní úřad:

KÚ Zlínského kraje

tok ID:

409 241 900 100

kraj:

Zlínský

správce toku:

Povodí Moravy, s.p.