Hydrologické údaje a navrhovaná PPO

Hlavním recipientem katastrálního území obce Stříbrnice je vodní tok Medlovický potok, který je rovněž páteřním tokem obce. V celé své délce protéká Medlovický potok údolní, zemědělsky využívanou, krajinou směrem na východ k Boršicím (u Buchlovic).

Nejvyšších průtoků dosahuje Medlovický potok na jaře především v březnu a v dubnu. V létě jeho hladina klesá, ale pokles je střídán občasnými vzestupy v důsledku dešťů. V zimě a po ní začíná průtok řeky souvisle stoupat vlivem vyššího zásobování povodí srážkovou vodou. V silných zimách potok zamrzá.

Ke zvýšeným průtokům ve vodním toku Medlovického potoku dochází, vzhledem k umístění a tvaru povodí, zejména vlivem déletrvajících letních vydatných dešťů.

Zástavba v obci Stříbrnice leží podél toku jak na jeho levém (svahy Chřibů, Stříbrnické paseky), tak na pravém (svahy Divoky od Vážan a Tučap) břehu potoku a táhne se směrem na východ katastrálního území. Obytné domy, stavení, hospodářství jsou vystaveny z velké části podél Medlovického potoku. Při povodňových stavech tak může docházet k zaplavení částí obce, domů, zahrad, obytné zástavby a komunikací.

Na soutoku Medlovického potoku a levostranného bezejménného toku od Stříbrnického rybníku může dojít ke shromažďování naplavenin a tím k vybřežení vody.

Medlovický potok

tvoří osu obce Stříbrnice v blízkosti parku Chřiby na jižním úpatí jeho svahů reprezentovanou stříbrnickými Pasekami. Tento potok se vlévá do Dlouhé řeky v Boršicích zprava. A ta následně do řeky Moravy zprava v Uherském Ostrohu.

Protipovodňová opatření

Obec věnuje pozornost možnostem retence a zadržování vody v přístupových inundacích do obce - zejména obnovou rybníků a retenčních nádrží, čištění břehových porostů ve spolupráci se správcem vodního toku - Povodí Moravy s.p. - Brno - pobočka Uh. Hradiště a věnuje pozornost místům snižujícím odtokové poměry, jako jsou lávky a mostky se sníženou převodní kapacitou v obci.